Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Oficjalnego sklepu Roborock, dostępnego pod adresem https://roborock-poland.pl/sklep/.

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych) jest Usługodawca, tj.: „JAMICON” D.LESZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA” z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948593, o numerze NIP 6342302262, o numerze REGON 276247488, o numerze rejestrowym GIOŚ E0003072W.

Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych).

  

Polityka przetwarzania danych osobowych

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

– w celu Rejestracji w Serwisie;

– w celu składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

– w celu publikacji Treści.

W celu Realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.

Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

– obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,

– sprzedaży oraz dostawy Klientom Produktów i świadczenia usług,

– obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

– ewentualnego dochodzenia roszczeń,

– tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

– dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów,

– realizacji roszczeń gwarancyjnych.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

– marketingowej działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

– otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.

Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP – Internet Protocol) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

– utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

– dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

– tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

– personalizację przekazów marketingowych,

– zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

  

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności operatorom płatności internetowych.

  

Prawa i obowiązki Klienta

Każdy Klient może złożyć do Usługodawcy wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

– sprostowanie (poprawienie) danych;

– usunięcie danych przetwarzanych lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych bezpodstawnie;

– ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

– dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Klienta (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: sklep@roborock-poland.pl lub zadzwonić na numer telefonu 32 200 02 55.

W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@roborock-poland.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić na numer telefonu 32 200 02 55 i poinformować o cofnięciu zgody lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres korespondencyjny Usługodawcy: “JAMICON” D.LESZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice.

Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

  

Bezpieczeństwo danych

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@roborock-poland.pl.