Warunki gwarancji

Warunki użytkowania urządzeń Roborock

Urządzenia Roborock przeznaczone są wyłącznie do czyszczenia podłóg wewnątrz budynków. Nie używaj ich na zewnątrz, na żadnej innej powierzchni niż podłoga (np. na kanapie) lub w środowisku przemysłowym.

Nie należy używać urządzeń Roborock na podwyższonych powierzchniach (takich jak podłoga na strychu, otwarty taras czy meble).

Nie należy używać urządzeń Roborock w temperaturze wyższej niż 40 ℃ lub niższej niż 4 ℃ oraz gdy na czyszczonej powierzchni znajduje się płynna lub lepka substancja.

Przed użyciem urządzeń Roborock uprzątnij leżące na podłodze przewody i wartościowe przedmioty, aby nie zostały wciągnięte przez odkurzacz i nie doprowadziły do jego zablokowania.

Urządzenia Roborock nie są przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jak również nie mające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one precyzyjne instrukcje dotyczące korzystania z urządzeń od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i rozumieją potencjalne zagrożenia. Użytkowanie przez dzieci jest dopuszczone tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Trzymaj narzędzie do czyszczenia szczotki z dala od dzieci.

Nie umieszczaj żadnych obiektów (w tym dzieci i zwierząt) na urządzeniach czyszczących Roborock, bez względu na to, czy jest włączone czy też nie.

Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzeń.

Nie używaj robotów sprzątających w celu posprzątania palących się przedmiotów (jak np. niedopałki).

Nie używaj robotów sprzątających na miękkich, pluszowych dywanach. Urządzenia mogą też nie działać prawidłowo na niektórych dywanach w ciemnych kolorach.

Nie używaj robotów sprzątających do sprzątania twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak stłuczone szkło czy gwoździe.

Nie przenoś robotów sprzątających trzymając za laserowe czujniki odległości, pokrywę ani zderzaki jednostki głównej.

Urządzenia Roborock muszą być wyłączone, a wtyczka musi zostać wyjęta z gniazdka przed dokonaniem konserwacją urządzenia.

Nie należy używać wilgotnego materiału ani płynów do czyszczenia któregokolwiek z elementów urządzeń Roborock.

Nie należy używać modułu mopa do czyszczenia dywanów.

Używaj urządzenia Roborock zawsze zgodnie z instrukcją. Za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie oryginalnej stacji dokującej Roborock dostarczonej wraz z urządzeniem.

Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora jak również stacji bazowej.

Trzymaj stację bazową z dala od źródeł ciepła (takich jak płyty grzewcze).

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator. Należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed wyjęciem akumulatora.

Akumulator należy bezpiecznie usunąć. Nie wyrzucaj zużytych ogniw, przekaż je do utylizacji w stosownym punkcie.

Nie wycieraj ani nie odkurzaj elementów stacji bazowej mokrą szmatką ani mokrymi rękami.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony powinien zostać wymieniony by uniknąć zagrożenia.

Na czas transportu upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Zaleca się transportowanie go w oryginalnym opakowaniu.

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu w stanie pełnego naładowania i wyłączone. Ładuj je przynajmniej co trzy miesiące by zapobiec uszkodzeniu baterii.

Gwarancja

Firma Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna jest gwarantem produktów marki Roborock zakupionych w oficjalnym polskim kanale dystrybucyjnym.

Warunkiem realizacji świadczenia gwarancyjnego jest posiadanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej wystawionej przez Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna. Gwarancja na urządzenia Roborock jest udzielana na okres 24 miesięcy od daty zakupu, jednak na nie więcej niż 25 miesięcy od daty wydania z magazynu Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Wyłączenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń elementów eksploatacyjnych, takich jak baterie, chyba że uszkodzenie elementu eksploatacyjnego nastąpiło na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych nieeksploatacyjnego elementu produktu;
 2. normalnego zużycia i uszkodzeń wizualnych, w tym między innymi zarysowań, wgnieceń i pęknięć;
 3. tworzywa sztucznego;
 4. wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, jak wypadkami (w tym między innymi kolizjami, pożarami i ingerencją cieczy); zaniedbaniami; zbyt częstym używaniem; ponadnormatywnym obciążeniem; modyfikacjami; niewłaściwymi lub nieautoryzowanymi naprawami, użytkowaniem niewłaściwych części i akcesoriów nie dostarczonych przez nas;
 5. uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z produktu (produktów) w warunkach do których produkt nie jest przystosowany, opisanymi przez Roborock;
 6. uszkodzeń spowodowanych użyciem produktów innych niż Roborock;
 7. jakichkolwiek innych produktów niż Roborock, nawet jeśli są pakowane lub sprzedawane wraz z produktem;
 8. modyfikacji oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania produktu dokonywanych przez kogokolwiek innego niż Roborock. Roborock zastrzega sobie prawo do dezaktywowania produktu, jeżeli podejrzewa oszustwo lub jeśli stwierdzi, że produkt jest podrobiony, skradziony lub zaginął podczas transportu.
 9. niewłaściwego użycia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz niewykonywania zalecanej konserwacji;
 10. części, których okresowa wymiana jest niezbędna;
 11. użycia w sposób inny niż pierwotnie zamierzony i zgodny z przeznaczeniem;
 12. innych materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry lub szczotki.

Roborock Technology Co. Ltd i Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna nie gwarantują, że funkcje zawarte w produkcie ROBOROCK spełnią Twoje oczekiwania.

RoboRock Technology Co., Ltd. i Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody (w tym za uszkodzenia, straty, utratę zysków biznesowych, przerwanie działalności i inne) wynikające z korzystania z produktu.

Jamicon D. Leszczyński Spółka Komandytowo-Akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikające z nieprzestrzegania zaleceń opisanych w instrukcji obsługi. Klient ponosi odpowiedzialność za:

 1. prawidłowe korzystanie z produktu;
 2. wykonywanie okresowej konserwacji;
 3. przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi produktu, instrukcji szybkiego uruchamiania i na niniejszej stronie internetowej.

Obsługa klienta

Skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem kontakt@roborock-poland.pl, aby opisać problem i podjąć dalsze kroki.