Regulamin sklepu internetowego roborock-poland.pl

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą Roborock-Poland znajdującego się pod adresem internetowym https://roborock-poland.pl/sklep/oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– Zasady składania zamówień;

Zasady dostawy Towarów;

– Prawo odstąpienia od umowy;

– Zasady reklamacji i rękojmi.

 

3. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.

 

4. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna. Akceptacja postanowień Regulaminu jest konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

 

5. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. 

  

2. Definicje

 

Poniższe zwroty należy rozumieć w sposób wskazany poniżej:

1. Klient – osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie;

 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego roborock-poland.pl;

 

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod https://roborock-poland.pl/sklep/;

 

5. Sprzedawca – “JAMICON” D.LESZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pod Młynem 19A, 40-313 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948593, o numerze NIP 6342302262, o numerze REGON 276247488.

 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

  

3. Minimalne wymagania techniczne

 

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta z następującego wyposażenia:

– komputer PC, smartphone, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,

– łącze internetowe,

– aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub inne,

– zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

– aktywne konto e-mail.

  

4. Składanie zamówienia 

 

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru produktów poprzez dodanie ich do koszyka i dokonywać kolejnych czynności technicznych w oparciu o komunikaty przedstawione na stronie internetowej. 

 

2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania wprowadzonych danych do momentu kliknięcia „złóż zamówienie”. 

 

3. W celu zakończenia składania zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresowych oraz kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”.

 

4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu  oraz stanowi oświadczeni woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail na wskazany przez niego adres zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 

6. Klient obowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w ust. 5. 

 

7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta e-maila o którym mowa w ust. 5.

8. Jeżeli klient korzysta z trwającej aktualnie promocji automatycznie akceptuje jej regulamin.

  

5. Dostawa

 

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. 

 

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 72 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia, a termin doręczenia zamówienia na wskazany adres 2-3 dni roboczych, chyba, że zaznaczono inaczej (np. w przypadku przedsprzedaży).

 

3. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub transportu własnego Sprzedawcy.

 

4. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.

 

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. 

 

6. Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia. 

  

6. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny towarów są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

 

2. Klient ma możliwość płatności:

a) za pomocą przelewu na konto Sprzedawcy;

b) przy odbiorze gotówką lub za pomocą karty płatniczej – dotyczy wysyłki kurierskiej;

c) gotówką i kartą płatniczą – dotyczy odbioru osobistego w siedzibie firmy.

  

7. Prawo do odstąpienia od umowy 

 

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. 

 

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu (np. pocztą, e-mailem). 

 

3. Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia przesłać towar na adres sprzedawcy. 

 

4. Koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 

 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu pełnej ceny towaru (wraz z ceną dostawy) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca dokona zapłaty w taki sam sposób przy użyciu jakiego Konsument nabył towar, o ile nie wiąże się do dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami. 

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki. 

 

7. W przypadku odstąpienia umowę uważa się za niezawartą. 

 

8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  

8. Reklamacje i rękojmia 

 

1. Sprzedawca udziela Konsumentowi rękojmi za wady fizyczne lub prawne na Towary zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

3. Konsument powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposoby wysyłki na adres Sprzedawcy. Sprzedawca pokrywa koszty transportu reklamowanego produktu. 

 

4. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacje, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 

5. w przypadku nieuwzględnienia reklamacji Sprzedawca odeśle Towar Konsumentowi wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 

  

9. Rozwiązywanie sporów

 

1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

 

2. Sprzedawca informuje, iż istnieje unijna platforma stanowiąca punk kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygania sposób dotyczących zobowiązań wynikających z internetowej sprzedaży. Znajduje się ona pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

3. W przypadku zaistnienia sporu z Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny.

  

10. Postanowienia końcowe 

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów lub wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. 

 

2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają uprawnień Konsumentów przyznanych im na mocy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2021 r.